AMAC Keylogger Ảnh chụp màn hình

AMAC Keylogger Ảnh chụp màn hình

Amac Keylogger for Mac records keystrokes typed on Mac

AMAC Keylogger cho Mac - tổ hợp phím kỷ lục

Amac Keylogger for Mac records desktop screenshots automatically

AMAC Keylogger cho Mac - chụp screeshots

Record websites visited with Safari, Firefox & Chrome

AMAC Keylogger cho Mac - trang web kỷ lục

Log chats from Skype, AIM, iChat, Adium & MSN

AMAC Keylogger cho Mac - chat log

Amac Keylogger Keylogger for Mac general settings

Amac Keylogger for Mac - general settings

Amac Keylogger screenshot settings

Amac Keylogger – screenshot capturing settings

Amac Keylogger for Mac log Email settings

Amac Keylogger for Mac - delivery settings

Amac Keylogger for Mac password settings

Amac Keylogger for Mac – security settings

Amac Keylogger for Mac FTP settings

Amac Keylogger – FTP settings

tags: , ,

Thể loại: Mac Keylogger

Phần mềm liên quan Spy
Hỗ trợ 24/7 Email On-line Live Chat Tại sao chọn AMAC Keylogger? Thứ Hai - Thứ Sáu - 09:00-06:00 EST