AMAC Keylogger Professional Edition Tải về

Khu bảo tồn

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

(The Download and unZip Password is: amkpro)

(Tải về và giải nén Mật khẩu: amkpro)

BƯỚC 1
Unzip “amac-keylogger-pro.zip” with the password in your order email and double click "AMAC-keylogger-pro.dmg& Quot;

Giữ lấy Điều khiển and click on “Installer-Run-me-first.command“, select "Mở& Quot;

Cài đặt AMAC Keylogger

Nếu nó không mở nó, hãy thử để cho phép bất cứ nơi nào trong System Preferences> Security & Privacy> chung

Cài đặt AMAC Keylogger

BƯỚC 2
Press hot key "Control + Option + M& Quot;

Luôn luôn sử dụng phím nóng để đưa nó lên khi nó ẩn mình.

Now it starts logging keystrokes, check the guide to cấu hình nó.