Amac Keylogger Professional Edition Download

Cứu giúp

(Tải về và giải nén Mật khẩu: amkpro)

BƯỚC 1
Unzip “amac-keylogger-pro.zip” with the password in your order email and double click "amac-keylogger-pro.dmg"

Giữ lấy Điều khiển and click on “Installer-Run-me-first.command“, select "Mở"

Cài đặt AMAC Keylogger

Nếu nó không mở nó, hãy thử để cho phép bất cứ nơi nào trong System Preferences> Security & Privacy> chung

Cài đặt AMAC Keylogger

BƯỚC 2
Press hot key "Control + Option + M"

Luôn luôn sử dụng phím nóng để đưa nó lên khi nó ẩn mình.

Now it starts logging keystrokes, check the guide to cấu hình nó.